20kg 뺀 사람 있어? 얼마나 걸렸어?

다이어트

한 1년 잡으면 뺄 수 있을까?

보통 얼마나 걸려?


  441 5   2022-06-25

뿌1. 10개월만에 뺐어


2022-06-25

뿌2. 1년


2022-06-25

뿌3. 1년반 걸렸어


2022-06-25

뿌4. 1년 좀 넘게 걸렸어


2022-06-25

뿌5. 방학때만 빼서 2년


2022-06-25


© 2022 tipu. All rights reserved.